Get Adobe Flash player

พันธกิจ


 

❏ มุ่งมั่น ส่งเสริม ให้ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเชิงพาณิชย์

 

รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะนำพาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

 

บนฐานองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับให้เศรษฐกิจมั่นคงเติบโตสูงสุด ไปสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน