Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับบริษัท


 

 

❏  ประวัติข้อมูลของบริษัท

          ในปี พ.ศ. 2557 ทีมงานและสมาชิกของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าและผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงานสามัญโรงงานได้เริ่มดำเนินการในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้รวมถึงข้อมูลและข่าวสารเรื่องพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน โรงแรม ฯลฯ และวิธีการทุกรูปแบบในการประหยัดไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 23 อำเภอรับทราบ รวมถึงการนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งทุกคนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากธรรมชาติที่มีอยู่ การใช้พลังงานจากธรรมชาติมีผลดีทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาด ลดการเกิดคาบอนไดออกไซค์ ลดการเกิดสภาวะเรือนกระจก และเป็นทางเลือกเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
          ช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 หลังจากทางรัฐบาลได้มีมาตรการในการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และมีการประกาศรับสมัครผู้สนใจขายไฟฟ้าภายใต้ชื่อโครงการ Solar PV Rooftop ด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน จึงเกิดเป็นโครงการในการรับสมัครผู้ที่สนใจในการติดตั้ง และดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจผู้ที่สนใจผลิตไฟฟ้าขายในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยเราดำเนินการให้ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร การสำรวจตัวอาคารบ้านเรือน พิกัดทิศทาง ขนาดติดตั้ง ประสานงานเรื่องเอกสาร การออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบทางด้านการติดตั้ง การขออนุญาตและแจ้งเพื่อทราบกับหน่วยงานต่างๆ จนได้รับใบอนุญาตขายไฟฟ้า และดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวให้จนจบกระบวนการขายไฟฟ้าได้ (COD) จากการตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องพลังงานทดแทน ผสมผสานกับประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้ติดตั้งระบบมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จึงได้รวมตัวเพิ่มเติมจากบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและมีวิสัยทัศน์เดียวกันทางด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนไม่มีวันสิ้นสุด ตอบสนองนโยบายทางด้านพลังงานของภาครัฐที่มีการผลักดันมากยิ่งขึ้น เราจึงก่อตั้งบริษัท นครพลังงาน จำกัด โดยมีความมุ่งหวังที่จะบูรณาการ วิจัย พัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีของพลังงานทดแทนจากธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ ต่อยอดเพิ่มเติม ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานจากขยะ เป็นต้น รวมทั้งการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการร่วมกันประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน